Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

  • XXI Finał WOŚP ...

  • Jasełka w Gimna...Certyfikaty


Aktualności

"Dzi?-Jutro-Pojutrze"


AktualnościAdmin2012-09-140
14 wrze?nia reprezentacja naszego Gimnazjum w sk?adzie:Angelika Burkowicz,Ma?gorzata Kremer,Zuzanna Olek,W?adek Savkin oraz Pawe? Wo?owiec pod opiek? pani mgr Anny Matracz-Gajko wzi??a udzia? w grze terenowej w ramach obchodów Dnia Pami?ci Ofiar Gestapo, która po?wi?cona by?a krakowskim Szarym Szeregom. Celem gry by?o do?wiadczenie uczu? m?odzie?y w trakcie jak i po wojnie. Naszym zadaniem by?o rozwi?zywanie ró?nych zagadek oraz ciekawych zada?. Odwiedzili?my m. in. schron na Placu Inwalidów,Piwnic? pod Baranami i Cmentarz Wojskowy. Mimo,i? nie wygrali?my,by?a to ciekawa i pouczaj?ca przygoda,dzi?ki której mogli?my poczu? si? jak w tamtych czasach.

Reprezentacja Gimnazjum 24


AktualnościAdmin2012-09-010
1 wrze?nia 2012 roku reprezentacja Gimnazjum nr 24 w Krakowie, pod opiek? mgr Renaty Chartuniewicz wzi??a udzia? w obchodach 73 rocznicy wybuchu II Wojny ?wiatowej. Przed Grobem Nieznanego ?o?nierza na Placu Matejki zebrali si? przedstawiciele w?adz pa?stwowych, Zwi?zku Kombatantów, wojska oraz szkó?, aby uczci? pami?? tych, którzy 73 lata temu bronili niepodleg?o?ci pa?stwa polskiego. Orkiestra wojskowa poprowadzi?a defilad? ulicami Krakowa, a oddzia? reprezentacyjny odda? salw? honorow?. Podczas apelu pami?ci wspomniano ?o?nierzy broni?cych naszego kraju we wrze?niu 1939 roku. Liczne delegacje z?o?y?y kwiaty na Grobie Nieznanego ?o?nierza.

Rozpocz?cie roku szkolnego 2012/2013


AktualnościAdmin2012-08-280
Witamy po wakacjach :)
Pierwsza wa?na informacja:
Klasy drugie i trzecie rozpoczynaj? rok szkolny 3 wrze?nia o godzinie 9.00
Klasy pierwsze rozpoczynaj? rok szkolny 3 wrze?nia o godzinie 10.00
Do mi?ego zobaczenia :)

Zako?czenie projektu "Szko?a w radiu"


AktualnościZako?czenie projektu 2012-06-230
Uczniowie klasy II a pod opiek? wychowawczyni uczestniczyli ca?y rok szkolny w projekcie "Szko?a w radiu" organizowanym przez Akademi? Dziennikarsk? Staromiejskiego Centrum Kultury M?odzie?y i radia Pryzmat. Raz w miesi?cu przygotowywali i nagrywali audycje publicystyczne na tematy zwi?zane z ?yciem szko?y (np. samorz?dno??, bezpiecze?stwo, szkolne talenty, szko?a od podszewki, gimnazjum i co dalej..). Cz??? praktyczn? poprzedzi?o przygotowanie teoretyczne – cykl warsztatów, w trakcie których m?odzie? poznawa?a tajniki dziennikarstwa. Jak sami uczniowie twierdz? by?a to ciekawa przygoda, która sprawi?a im wiele rado?ci i satysfakcji. Wi?cej o projekcie na stronie: http://radiopryzmat.pl/szkola/index.php?id=4

Wyj?cie klasy IIa do kliniki papieru


AktualnościAdministrator2012-06-220
Dzi?ki uprzejmo?ci jednego z rodziców klasy IIa mieli?my mo?liwo?? odwiedzi? bardzo ciekawe miejsce o intryguj?cej nazwie klinika papieru. Klinika Papieru Biblioteki Jagiello?skiej jest pierwsz? uruchomion? w Polsce hal? technologiczn? z instalacjami do masowego odkwaszania papieru druków i r?kopisów w postaci woluminów oprawnych i lu?nych kart. Kolejny raz mogli?my zobaczy? w jaki sposób wykorzystuje si? chemi?, informatyk?, fizyk?, technik? w ?yciu codziennym. Zmotywuje nas to w przysz?ym roku do nauki tych przedmiotów w szkole.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |