Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

  • Herzlich Willko...

  • KONKURSY CZYTEL...Certyfikaty


Aktualności

WARSZAWA DA SI? LUBI? !!!


AktualnościAdmin2012-09-300
Uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum wrócili z dwudniowej wycieczki do stolicy. Pierwszy dzie? by? dniem intensywnego zwiedzania miasta- Ogród Saski, Grób Nieznanego ?o?nierza,Zamek Królewski,Stare Miasto,Katedra ?w.Jana,Barbakan,?azienki,Muzeum Powstania Warszawskiego. Drugiego dnia po smacznym ?niadaniu udali?my si? do CN Kopernik,gdzie sp?dzili?my fantastycznie czas bawi?c i ucz?c si? jednocze?nie.Ostatnim punktem naszego programu by? musical "Metro" w teatrze Buffo. Wrócili?my do Krakowa pe?ni wra?e? z Warszawy,któr? naprawd? da si? lubi? !

Z?OTA JESIE? W OGRODZIE BOTANICZNYM


AktualnościAdmin2012-09-270
27.09.2012 klasa 2b uczestniczy?a w lekcji pogl?dowej w Ogrodzie Botanicznym. Uczniowie pod opiek? wychowawczyni - pani Joanny Klimkowskiej i polonistki - pani Kamilli Wi?niewskiej oraz studentki biologii rozwi?zywali test ze znajomo?ci botaniki spaceruj?c alejkami ogrodu i podziwiaj?c bujn? ro?linno?? w szklarniach. Wszyscy zachwycali si? pi?knem przyrody i w naturalnych warunkach przyswajali wiedz?. Zach?camy do odwiedzenia Ogrodu Botanicznego jesieni?, jest pi?knie!

Wycieczki integracyjne klas pierwszych


AktualnościAdmin2012-09-260
W dniach 18, 25, 26 wrze?nia odby?y si? wycieczki integracyjne klas pierwszych. Uczniowie pod opiek? wychowawców, nauczycieli wychowanie fizycznego, pedagoga i ksi??y przeszli szlakiem G. Bema przez Las Radziszowski, by na le?nym parkingu mi?o sp?dzi? czas na pieczeniu kie?basek i zabawach sportowo-integracyjnych.

Projekt Krokus


AktualnościAdmin2012-09-240
Uczniowie klasy 2c pod opiek? mgr Ewy Chlebdy – Liszki i mgr Renaty Chartuniewicz przyst?pili do realizacji mi?dzynarodowego projektu „Krokus”. Po raz pierwszy projekt zosta? zrealizowany w Irlandii w 2005 r. i jest adresowany do uczniów, którzy uko?czyli 11 lat. Obecnie bierze w nim udzia? 45 000 uczniów z Irlandii, Bu?garii, Chorwacji, Czech, Malty i Polski. Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyk? Holokaustu, a tak?e na rozbudzenie w nich ?wiadomo?ci niebezpiecze?stw wi???cych si? z dyskryminacj?, uprzedzeniami i nietolerancj?.

"Enter Your Future"


AktualnościAdmin2012-09-140
Po raz kolejny w naszym Gimnazjum na lekcjach j?zyka angielskiego brali?my udzia? w mi?dzynarodowym projekcie "Enter Your Future",którego koordynatorem by?a pani mgr Jolanta Ma?ek. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów sytuacj? na ?wiecie i sprowokowanie ich do dyskusji na ten temat oraz podniesienie kompetencji interpersonalnych.Projekt propaguje warto?ci takie jak dialog mi?dzykulturowy, poszanowanie ró?nych pogl?dów politycznych, ?wiatopogl?dowych i spo?ecznych. Przez 3 dni na lekcjach go?cili?my cztery praktykantki z Indonezji,Kazachstanu,Gruzji i Rumunii.Dzi?ki bardzo ciekawym prezentacjom multimedialnym dowiedzieli?my si? o kulturze i zwyczajach w/w pa?stw,kosztowali?my gruzi?skich smako?yków oraz próbowali?my zata?czy? w rytm gruzi?skich melodii.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |